KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Zaawansowana rachunkowość finansowa : od teorii do praktyki / Piotr Szczypa (red.). Wyd. 3.

    Warszawa : CeDeWu, 2020. - 500 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-8102-373-3

Rachunkowość finansowa
Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe
Leasing
Należności
Inwestycje
Rozliczenia międzyokresowe
Produkcja niezakończona
Kapitał własny
Rezerwy
Odroczony podatek dochodowy
Zobowiązania
Sprawozdanie skonsolidowane
Rachunkowość przedsiębiorstw
Upadłość przedsiębiorcy
Likwidacja masy upadłości
Informatyczne systemy rachunkowości

   
G.50987   
G.50988