KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Zaawansowana rachunkowość finansowa : od teorii do praktyki / Piotr Szczypa (red.). Wyd. 4 zm.

    Warszawa : CeDeWu, 2021. - 505 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-8102-501-0

Rachunkowość finansowa
Wartości niematerialne i prawne
Środki trwale
Leasing
Budowa
Należności
Inwestycje
Rozliczenia międzyokresowe
Materiały
Produkcja niezakończona
Produkty gotowe
Towary
Kapitał własny
Rezerwy
Zobowiązania
Podatki dochodowe
Sprawozdania skonsolidowane
Upadłość
Księgi rachunkowe

   
G.52384   
G.52385   
G.55133   
G.55132