KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Gos, Waldemar.

    ABC sprawozdań finansowych : jak je czytać, interpretować i analizować / Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Piotr Szczypa. Wyd. 5 zm.

    Warszawa : CeDeWu, 2021. - 263 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-8102-393-1

Sprawozdania finansowe
Bilans
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania
Rezerwy
Kapitały własne
Rachunek zysków i strat
Przepływy pieniężne

   
G.53427